Forever2Drive


АВТОМАШИНЫ УРАМШУУЛАЛ

МӨНГӨ

Зүүд мөрөөдлийн машин, завь, мотоцикл, эсвэл зүүднээсээ өөр ямар ч зүйлийг олох боломжтой!

ХЭРХЭН ШААРДЛАГА ХАНГАХ ВЭ?

Хэрэв Менежерийн нийт СС оноо аль ч сарын хугацаанд 3 дах сарын болзлыг хангаж чадахгүй бол Менежерийн тухайн сарын нийт СС оноог $2.66-р үржүүлж тухайн сарын урамшууллыг олгоно. Хэрэв Менежерийн нийт СС нь аль нэг сард 50-аас бага бол тухайн сард урамшуулал олгохгүй. Харин дараах саруудад “Болзол хангагч Менежер”-ийн СС оноо нь 50 ба түүнээс дээш байвал дээрх бодлогод заасан ёсоор урамшуулал олгогдоно.

 • Менежерийн бус 700 СС
 • Шинэ гишүүний 150 СС
 • 1 Менежерийн баг нь 600 СС
 • Сар бүр 4 СС + 8 СС= 12 CC цуглуулах

 

 • 3 CHAIRMAN BONUS авах гишүүнтэй
 • Менежерийн бус 600 СС
 • Шинэ гишүүний 100 СС
 • Сар бүр 4 СС + 8 СС= 12 CC цуглуулах

 

 • 6 CHAIRMAN BONUS авах гишүүнтэй
 • Менежерийн бус 500 СС
 • Шинэ гишүүний 100 СС
 • Сар бүр 4 СС + 8 СС= 12 CC цуглуулах